Dla kogo PIT/0

Autor: (oprac.an)

2004-03-11, Aktualizacja: 2004-12-18 15:37

Załącznik PIT/0 przeznaczony jest dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Załącznik PIT/0 przeznaczony jest dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
Małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów składają jeden załącznik PIT/O do zeznania PIT-36 lub PIT-37.W tym przypadku należy wypełnić zarówno pozycje "podatnik", jak również pozycje "małżonek". Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT-O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.


Co należy wiedzieć o druku PIT/0?

• Część A.2 - Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy małżonkowie wnoszą o łączne opodatkowanie dochodów.

• Część B.1 - pozycja 10 - Często podatnicy zapominają wpisać nazwę obdarowanej instytucji.

• Część B.1 - pozycja 1 - Darowizny - odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny przekazane na cele:


* naukowe i naukowo-techniczne, oświatowe i oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowania dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę - łącznie do wysokości nie przekraczającej 15 proc. dochodu;


* kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, ochrony środowiska, dobroczynne, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego, na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz ich wyposażenie i utrzymywanie - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 proc. dochodu;

• Łączna kwota z tytułu darowizn nie może przekroczyć 15 proc. dochodu lub przychodu opodatkowanego od przychodów ewidencjonowanych, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych.

• Część B.1 - pozycja 3 - Wydatki na cele rehabilitacyjne - odliczeniu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne mogą dokonywać również podatnicy, na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie - pod warunkiem, że w 2003 r. dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.


Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione m.in. na:

• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie o potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

• leki - jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo); odliczenie to przysługuje, gdy miesięczne wydatki przekraczały kwotę 152 zł;

• Część C.2. - pozycja 1 - Odliczenia od podatku wydatków poniesionych z tytułu dojazdu dzieci do szkół. Odliczeniu podlega 19 proc. poniesionych wydatków.

• Część C.2. - pozycja 3 - odliczenia od podatku z tytuły odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych. Odliczeniu podlega 19 proc. poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 760 zł.

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij