Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Materiał informacyjny Gminy Subkowy

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XVI/95/16 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Subkowy

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 02.08.2021 r. do 25.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, pokój nr 14, w godzinach: 8:00-14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Subkowach (bip.ugsubkowy.nv.pl) w zakładce „Wójt Gminy” -> „Obwieszczenia” projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Subkowy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00 w sali narad (nr 8) Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, Subkowy.

Uwaga: w przypadku, gdy ze względów na trwającą epidemię nie będzie możliwości zorganizowania dyskusji publicznej w siedzibie urzędu, odbędzie się ona on-line. Stosowna informacja wraz z linkiem do transmisji zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej w sposób analogiczny do udostępnienia projektu planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy wnieść do Wójta Gminy Subkowy, podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2021 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.):

    - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
    - opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

  • ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, pokój nr 14;

  • elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590) na adres e-mail: [email protected].

Wójt Gminy Subkowy
Mirosław Murzydło

Dodaj ogłoszenie