Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczew

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Tczew

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem boksu handlowego nr 26, znajdującego się w hali targowej nr I w Tczewie:

Tu podaj tekst alternatywny

1. Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 17.06.2021 r. (włącznie). Wadium zalicza się na poczet czynszu za pierwszy okres płatności. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
2. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, będące najemcami boksów handlowych w hali nr I, z którymi w okresie ostatnich 6 miesięcy na ich wniosek rozwiązano umowę najmu.
3. Przed zawarciem umowy najemca wpłaca kaucję w wysokości trzykrotności ustalonego czynszu, jako zabezpieczenie wykonania umowy. Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu.
4. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie , Pl. Piłsudskiego 1, II piętro,
- zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.tczew.pl, zakładka Ogłoszenia- Przetargi.

Przetarg odbędzie się 22.06.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie. Plac Piłsudskiego 1, (sala nr 20, I piętro).

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1 (pok. 48, II piętro, tel. 58-77-59-430)

Dodaj ogłoszenie