OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Tczew

Tczew, dnia 20 listopada 2020 r.
BPP.6721.1.2019.AR

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa – Nowodworcowa w Tczewie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa – Nowodworcowa w Tczewie,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa – Nowodworcowa w Tczewie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu
w dniach od 30 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (w czwartek do godz. 15.30, w piątek do godz. 13.30). Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego lub wziąć udział w dyskusji publicznej, proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: (58) 7759311.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu), będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl (BIP/Prawo lokalne/Zagospodarowanie przestrzenne).

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędą się: 08 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 13:00 do 14.00, 08 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.30 do 15.30 i 08 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 do 17.00, w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Tczewa w formie papierowej na adres - Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres [email protected]
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Prawo lokalne/Zagospodarowanie przestrzenne na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl
Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021 r.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tczewa. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie www.wrotatczewa.pl w BIP/Prawo lokalne/Zagospodarowanie przestrzenne, jako informację do Obwieszczenia.

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

Dodaj ogłoszenie