Ogłoszenie Wójta Gminy Tczew

Materiał informacyjny Gminy Tczew
Udostępnij:

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tczew Uchwały Nr XXXV/302/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew dla obszaru obrębów: Stanisławie, Lubiszewo Tczewskie, Rukosin, Małżewo, Goszyn, Wędkowy, Swarożyn.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew lub elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej e-mail na adres: urzą[email protected]
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń w/w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew lub e-mail: urzą[email protected], w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Wójt Gminy Tczew
Krzysztof Augustyniak

Dodaj ogłoszenie